چک کردن لینک سر خط

کاربر گرامی جهت چک کردن لینک خود مراحل زیر را انجام دهید:

۱- از سالم بودن مودم خود اطمینان حاصل نمایید. (چک کردن مودم روی یک خط دیگر و یا در صورت نیاز چک کردن با یک مودم سالم دیگر)

۲-سپس مودم را روی خط اصلی ببرید ( در ورودی ساختمان جایی که مخابرات دو زوج سیم به عنوان بوق خط تحویل داده )

۳-سر خط مخابرات را از ترمینال یا از پریز جدا می کنیم (بصورت دو رشته سیم مانند شکل زیر)

۴

 

جدا کردن دو زوج سیم خط از پریز یا ترمینال

۵

 

۴-سپس شما جهت تست احتیاج به یک کابل همانند شکل زیر دارید

۷

کابل مورد نیاز جهت تست سر خط

۵-یک سر کابل تست را به مودم و سر دیگر را به دو زوج سیم مخابراتی وصل می کنیم.

 

۸

 

۶-اگر در این حالت لینک ثابت شد مشکل از سیم کشی داخلی است و شما باید یک کابل از سر خط تا محل مربوطه کشیده و استفاده نمایید.

 

۷-اگر لینک ثابت نشد مراتب را به امور پشتیبانی شرکت اعلام تا کارشناسان فنی موضوع را بررسی و رفع نمایند.