برندگان ۵ عدد ربع سکه بهار آزادی:

آقایان : محمد حسین میر کاظمی ، مهدی قاسمی ، سید رضامیرلوحی ، اکبر میرزایی ، رفیعی

sek (1) sek (2) sek (3) sek (4)