برندگان ۵ عدد تلویزیون مسافرتی:
آقایان : رارعی ، ساسان خرم زاد ، محمد احمدی ، امیر حسین روح اللهی
خانم : جعفری

 

tv (1) tv (2) tv (3) tv (4)