برندگلن ۱۰ عدد تبلت :

آقایان : حسین میرباقری ، امیر حسین میر حاج ، ربانی (فروشگاه طبیعت) ، محمد افتخاری ، احسان رازعی ، مهدی ابراهمی ، رضا شفیعیون ، رضا کاکایی
خانم ها : فروغ نادی ، الناز میرجانی ،

 

 

tablet tablet tablet tablet tablet tablet tablet